اخبار

لطفاً با جان و مال مردم بازی نکنید/ برخی به اشتباه ایران را بی‌نیاز از سدسازی می‌دانند

مدیرعامل شرکت مهاب قدس با بیان اینکه "برخی بدون تفکر انتقاد می کنند و نمی دانند این انتقاد بدون تفکرشان بازی با جان مردم است"، گفت: این شوخی نیست که ...

فصلنامه هاتمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·