سد و نيروگاه كاني سيب

هدف و سيماي طرح

همزمان يا يهره برداري از سد مخزني كاني سيب برروي روزدخانه كلاس براي انتقال آب به درياچه اروميه جهت تامين نيزهاي زيست محيطي و احياي درياچه اروميه