آبياري و زهكشيآبياري و زهكشي

همسو با چشم‌انداز، ماموريت و خط مشي شركت مهاب‌قدس و با توجه به سابقه‌ي درخشانِ حضور در بازارهاي جهاني، منطقه‌اي و محلي، دامنه‌ي وسيعي از خدمات مشاوره‌ي مهندسي را با هدف تأمين امنيت غذايي، افزايش بهره‌وري آب و بهبود منابع اراضي منطبق با موازين توسعه‌ي پايدار، برعهده دارد.

توانمندي ها

دانش و هوشمندي عميق تيم مديريت و كاركنان،‌صداقت در كار و رفتار، بهره‌گيري از فنون و تكنولوژي‌هاي نوين، غناي تجربه (فراتر از سي سال)، تجميع بيش از 500 نفر نيروي انساني متبحر و كارآزموده در طيف وسيعي از تخصص‌ها،‌برخورداري از آزمايشگاه‌هاي مدرن و مجهز آب و خاك، پيشتازي در ارائه‌ي خدمات مهندسي با كيفيت برتر، نهادينه شدن ِرعايت برنامه‌ي زمان‌بندي پروژه‌ها همراه با حُسن اعتماد و وفاداري كارفرمايان در سطوح مختلف ملي- بين‌المللي و دولتي- خصوصي، ارائه‌ي راهكارهاي ارزنده به چالش‌ها و نيازهاي مشتريان، انعطاف‌پذيري نسبت به فرهنگ‌هاي مختلف، مسئوليت‌پذيري اجتماعي و نيز مشاركت در فعاليت‌هاي بشردوستانه،‌ارزش‌هاي عمده‌ي اين دپارتمان را در ساختار سازماني مهاب‌قدس رقم مي‌زند و در واقع محرك‌هاي اصلي اين امور محسوب مي‌شوند.

خدمات مهندسي

 • شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
 • سدهاي انحرافي، سامانه‌هاي انتقال آب و تأسيسات آبگيري
 • كنترل سيلاب، مهندسي و ساماندهي رودخانه‌ها
 • ايستگاه‌هاي پمپاژ، سازه‌هاي هيدروليكي و تجهيزات وابسته
 • كشاورزي و اقتصاد توليد
 • پرورش آبزيان و دامپروري
 • خاكشناسي، طبقه‌بندي و تناسب اراضي
 • زمين‌شناسي و ژئوتكنيك
 • عمليات نمونه‌برداري، انجام آزمايشات و آناليزهاي كيفي آب و خاك
 • يكپارچه‌سازي و نوسازي اراضي كشاورزي
 • مشاركت مردمي، تشكيل و توانمندسازي تشكل‌هاي آب‌بران
 • شورورزي و توسعه‌ي طرح‌هاي ترسيب كربن
 • مهندسي عمومي و روش اجرا، متره و برآورد هزينه‌ها، تهيه و تدوين اسناد مناقصه
 • تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي فني و مرجع در سطح ملي
 • مهندسي بازار و توسعه‌ي كسب و كار در سطح جهاني

تجارب

شركت مهاب‌قدس، افتخار دارد كه تاكنون توانسته است بيش از 550 پروژه‌ي عمده را در فازهاي مختلف به انجام رسانده و يا در دست اقدام داشته باشد. مضافاً نظارت بر اجرا، طراحي و مطالعه‌ي بيش از 5/3 ميليون هكتار شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي، برگ زرين ديگري است كه در كارنامه‌ي افتخارات اين دپارتمان ورق مي‌خورد.